Privacybeleid

HART RUYT, gevestigd aan Hazenstraat 70
1016 SR Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://hartruyt.nl/
Hazenstraat 70
1016 SR Amsterdam
0657933884
HART RUYT is de Functionaris Gegevensbescherming van HART RUYT Hij/
zij is te bereiken via info@hartruyt.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
HART RUYT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij
ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@hartruyt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
HART RUYT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- HART RUYT analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de
website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te
stemmen op jouw voorkeuren.
- HART RUYT volgt jouw surfgedrag over verschillende websites
waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
- HART RUYT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
HART RUYT neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van HART RUYT) tussen zit. HART RUYT
gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
-Shopify
-Hostnet -Gmail
-PostNL
-Mailchimp
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HART RUYT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens:

5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
HART RUYT verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens. HART RUYT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HART RUYT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie
is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HART RUYT
en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij
van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar info@hartruyt.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is
gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op jouw verzoek .
HART RUYT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HART RUYT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
onze klantenservice of via info@hartruyt.nl